Regulamin Platformy Szkoleniowej Love Excel.

Obowiązujący Regulamin Platformy Szkoleniowej Love Excel.  
 
1. Zasady i definicje   
Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z platformy szkoleniowej Love Excel. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.  
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:  
1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Grupa MY IT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, NIP: 7792468655 REGON: 367947086 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS – 0000689551.  
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy szkoleniowej Love Excel. 
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora 
4) Konto - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy Szkoleniowej. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika. 
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem loveexcel.pl 
6) Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Grupa MY IT Sp. z o.o. z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie 
7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.  
 
  2. Zawarcie umowy sprzedaży  
1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.loveexcel.pl 
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień . 
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje: 
- Imię i nazwisko uczestnika kursu 
- Adres mailowy do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej 
 
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. 
  4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”. 
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia. 
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. 
  
 
3. Formy zapłaty 
W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać: 
1) jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator), 
2) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. 
3) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. 
4) Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.  
 
  4. Realizacja umowy sprzedaży  
1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. 
2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs. 
3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień. 
4) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 365 dni po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane. 
  
 
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów  
1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader) 
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5)Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
6) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
7) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

6. Zaświadczenia o ukończeniu kursu
1) Centrum Kursów Komputerowych - jako platforma szkoleniowa Love Excel  w Poznaniu zarządzana przez Grupa My IT Sp. zo.o. posiada wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.30/00349/2015
2) Na podstawie wpisu do instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.30/00349/2015 wydaje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia online.
3) Rozwiązanie wszystkich testów sprawdzających w kursie i uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (łącznie ze wszystkich testów) jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, o ile Organizator przewidział wydanie stosownych zaświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń ukończenia danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.
4) Wysyłka dokumentów następuję w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania danych osobowych niezbędnych do wystawienia stosownych zaświadczeń.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.
6) Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie drogą mailową Administratorowi/Organizatorowi danych osobowych, takich jak pełne imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, niezbędnych do wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia.
8) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  7. Reklamacje  
1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą mailową na adres kontakt@loveexcel.pl lub dorgą telefoniczną tel. +48 570 999 675.
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Grupa My IT Sp. z o.o. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kontakt@loveexcel.pl
3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.


  8.Odstąpienie od umowy
1) Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
2) Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
3) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres kontakt@loveexcel.pl


  9. Postanowienia końcowe
1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.
message

Masz pytanie?

Polityka cookies

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu
do plików cookies w Twojej przeglądarce.

keyboard_arrow_up